Divácka cena Slnko v sieti 2022

Štatút ankety

V Bratislave
20. 03. 2023

Divácka cena Slnko v sieti je anketa, v ktorej diváci hlasujú o najobľúbenejšom slovenskom filme z audiovizuálnych diel prihlásených na Slnko v sieti za rok 2022, ktoré sú uverejnené v zozname súťažných audiovizuálnych diel.

I. Organizátor ankety

Organizátorom ankety Diváckej ceny Slnko v sieti za rok 2022 je Slovenská filmová a televízna akadémia o.z., so sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 317 55 607, evidované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-13213 (ďalej ako „SFTA“).

Spoluorganizátor ankety je Rozhlas a televízia Slovenska.

II. Divácke hlasovanie

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom internetového hlasovania. Anketový formulár bude uverejnený na webovej stránke SFTA. Stránku spravuje SFTA a plne zodpovedá za jej fungovanie. Ankety sa môže zúčastniť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania je správne vyplnený anketový formulár, v ktorom účastník označí jeden slovenský film, ktorý je uverejnený v zozname súťažných audiovizuálnych diel na webovej stránke SFTA. Účastník ankety musí v anketovom formulári vyplniť aj kontaktné údaje: meno, priezvisko, svoju adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Pri odosielaní vyplneného anketového formuláru udeľuje účastník prostredníctvom zaškrknutia príslušného políčka dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v rozsahu podľa tohto štatútu ankety na účely realizácie tejto ankety, a to podľa podmienok uvedených v dokumente „Podmienky spracúvania osobných údajov na účely ankety. Zapojením sa do ankety vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami ankety podľa tohto štatútu.

Divácke hlasovanie prebehne od 20. 3. 2023 do 7. 4. 2023. Sčítavanie hlasov a žrebovanie zabezpečuje SFTA. Výherca sa žrebuje 10. 4. 2023 a výsledok sa odvysiela 15. 4. 2023 na programovej službe Jednotka v priamom prenose od 20,30.

Audiovizuálne dielo, ktoré získa najviac hlasov, bude ocenené Diváckou cenou Slnko v sieti počas slávnostného odovzdávania Národných filmových cien Slnko v sieti 15. apríla 2023.

Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania. Jeden (1) víťazný účastník ankety bude vyžrebovaný 10. 4. 2023 a získa vecné ceny, ktoré neprevyšujú sumu 350€. Víťaz bude uverejnený (meno, priezvisko, názov obce/mesta) na webových stránkach SFTA a môže byť uverejnený aj na ďalších webových stránkach partnerských médií a spoluorganizátora. Víťazný účastník bude zároveň upozornený aj sms správou, ktorá mu bude odoslaná na jeho telefónne číslo, prípadne emailom na jeho emailovú adresu. Pre uplatnenie ceny je víťazný účastník povinný kontaktovať usporiadateľa súťaže na telefónnom čísle 0948 052 800 alebo na emailovej adrese sfta@sfta.sk, a to do troch (3) dní od vyhlásenia víťaza. Víťaz bude o termíne odovzdania ceny informovaný. Výhra bude odovzdaná oproti podpisu preberacieho protokolu.

Vecná výhra neprevyšuje hodnotu 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dani z príjmov.

III. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia štatútu a priebeh ankety sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.b. Občiansky zákonník Účastníci ankety sa na nej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu, ako určil organizátor v tomto štatúte. Organizátor ankety má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto ankety a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení.

Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto ankety vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. SFTA nehradí účastníkom ankety žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v ankete, resp. s výhrou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. SFTA si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto ankety podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút ankety a jej pravidlá.