Štatút

Národnej filmovej ceny Slnko v sieti

Štatút ocenenia

v znení zo 7. 9. 2021

I. Základné pravidlá

1. Slovenské národné filmové ceny „Slnko v sieti“ môže Slovenská filmová a televízia akadémia udeliť v devätnástich samostatných kategóriách:

1. Najlepší hraný film
2. Najlepší dokumentárny film
3. Najlepší animovaný film
4. Najlepšia filmová réžia
5. Najlepší filmový scenár
6. Najlepší kameramanský výkon
7. Najlepší filmový strih
8. Najlepší filmový zvuk
9. Najlepšia filmová hudba
10. Najlepší architekt – scénograf
11. Najlepšie kostýmy
12. Najlepšie masky
13. Najlepšie vizuálne efekty
14. Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe
15. Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
16. Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe
17. Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
18. Najlepší televízny film/miniséria/seriál
19. Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre.

2. Ocenenia „Slnko v sieti“ sú udeľované každoročne v apríli, a to za filmovú produkciu predchádzajúceho kalendárneho roka. Presný termín ich udeľovania určí Prezídium SFTA (ďalej len „Prezídium“).

3. Ocenenia sú udeľované vždy len v tých kategóriách, v ktorých je prihlásených minimálne päť filmov resp. vzájomne nezávislých (k odlišným filmovým dielam prislúchajúcich) tvorivých výkonov, s výnimkou kategórie 19, v ktorej sú oceňované osobnosti podľa rozhodnutia Prezídia SFTA.

II. Podmienky účasti

1. Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a následne v kategórii 1 a v kategóriách 4 až 17 nominované slovenské kinematografické diela (§ 2 ods. 9 zákona č. 40/2015) a s nimi súvisiace tvorivé výkony len vtedy, ak sa ich prvé verejné uvedenie za odplatu (distribučná premiéra) v kinách na území SR uskutoční v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom hodnoteného obdobia a počas tohto obdobia sa uskutoční minimálne 7 verejných predstavení za odplatu. Pri kategóriách 2, 3 a 18 podmienka uvedenia prihlásených audiovizuálnych diel v kinodistribúcii neplatí, záväzným však ostáva ich premiérové verejné uvedenie v hodnotenom období.

2. Na ocenenie v kategórií 18 môže byť prihlásený televízny hraný film, miniséria alebo seriál, ak sa ich prvé verejné uvedenie na území SR uskutoční v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom hodnoteného obdobia vysielaním alebo prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (príp. uvedenie televízneho diela na festivale, prehliadke, slávnostnej premiére alebo nekomerčných podujatiach nie je prekážkou). Pre účely prihlásenia sa na ocenenie platí, že sa za nový seriál/minisériu považuje i premiérovo vysielaný celok viacerých epizód seriálu/minisérie (nazývaný séria, rada), nadväzujúci obsahovo alebo názvom na starší seriál/minisériu už uvedené na verejnosti pred hodnoteným obdobím. Pokiaľ v hodnotenom období dôjde k televíznej premiére viacerých rád alebo sérií príslušného seriálu, taký seriál je možné prihlásiť len ako celok. V prípade minisérie musia byť v hodnotenom období uvedené všetky epizódy a v prípade seriálu aspoň päť epizód seriálu.

3. Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 1 až 18 nominované slovenské audiovizuálne diela (§ 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a s nimi súvisiace tvorivé výkony. Diela a tvorivé výkony v dielach, ktoré uvedené podmienky nespĺňajú, nemôžu byť prihlásené ani nominované, a to ani v prípade, že sa na ich výrobe výraznou mierou podieľali slovenskí tvorcovia, prípadne vznikali na území Slovenskej republiky. Nominované nemôžu byť ani diela a tvorivé výkony v dielach, na výrobe ktorých sa slovenský produkčný subjekt síce podieľal vyššie stanovenou mierou, ale nebol ako producent, resp. koproducent uvedený v titulkoch ani v oficiálnych materiáloch k príslušnému filmovému dielu.

4. Podmienkou pre prihlásenie a nominovanie slovenských kinematografických diel a s nimi súvisiacich tvorivých výkonov v kategórii 1 a v kategóriách 4 až 17 je tiež celková minutáž diela, ktorá musí byť vyššia ako 70 minút. Pre audiovizuálne diela v kategórii 2 platí podmienka, že celková minutáž diela musí byť vyššia ako 50 minút; pri dielach s viacerými časťami môže byť prihlásená len jedna časť. Pre audiovizuálne diela v kategórii 3 spodná hranica minutáže nie je stanovená; pri dielach s viacerými časťami môže byť prihlásená len jedna časť.
Podmienkou pre prihlásenie a nominovanie audiovizuálneho diela v kategórií 18 platí, že televízny hraný
a) film, ak má povahu solitérneho audiovizuálneho diela, má aspoň 50 minút,
b) miniséria má 2 až 4 epizódy, z ktorých každá má aspoň 40 minút a spája ich kontinuálne rozprávaný dej,
c) seriál má 5 až 16 epizód, z ktorých každá má aspoň 10 minút a v ktorých je dej rozprávaný kontinuálne alebo epizodicky.

5. V kategórii 9 možno prihlásiť len pôvodnú filmovú hudbu, t.j. hudbu, ktorá bola skomponovaná pre film, ktorý spĺňa všetky kritériá podľa odsekov 1 až 3.

6. Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 1 (hraný film), 4 až 17 nominované slovenské kinematografické diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré majú na základe štátnej príslušnosti slovenských zástupcov v minimálne troch rôznych profesiách z nasledovných: producent (podmienkou je kredit producenta v záverečných titulkoch filmu; za producenta sa na tento účel nepovažuje koproducent, výkonný producent a pod.), režisér, scenárista, kameraman, strihač, zvukový majster, autor hudby k filmu, architekt – scénograf, kostýmový výtvarník, umelecký maskér, herečka v hlavnej úlohe, herec v hlavnej úlohe.

7. Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 2 (dokumentárny film), 4 až 9 a 13 nominované slovenské kinematografické diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré majú na základe štátnej príslušnosti slovenských zástupcov v minimálne troch rôznych profesiách z nasledovných: producent (podmienkou je kredit producenta v záverečných titulkoch filmu; za producenta sa na tento účel nepovažuje koproducent, výkonný producent a pod.), režisér, scenárista, kameraman, strihač, zvukový majster, autor hudby k filmu.

8. Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 3 (animovaný film), 4 až 13 nominované slovenské kinematografické diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré majú na základe štátnej príslušnosti slovenských zástupcov v minimálne troch rôznych profesiách z nasledovných: producent (podmienkou je kredit producenta v záverečných titulkoch filmu; za producenta sa na tento účel nepovažuje koproducent, výkonný producent a pod.), režisér, scenárista, kameraman, strihač, zvukový majster, autor hudby k filmu, architekt – scénograf, kostýmový výtvarník, umelecký maskér, výtvarník/concept art.

9. Na ocenenie v kategórií 18 môže byť prihlásený televízny hraný film, seriál alebo miniséria, ak ide o pôvodný originálny formát a audiovizuálne dielo nebolo v kinodistribúcii. Prihlásené audiovizuálne dielo musí mať na základe štátnej príslušnosti slovenských zástupcov v minimálne troch rôznych profesiách z nasledovných: režisér, producent (podmienkou je kredit producenta v záverečných titulkoch filmu; za producenta sa na tento účel nepovažuje koproducent, výkonný producent a pod.), scenárista, kameraman, autor hudby k filmu, strihač, zvukový majster, architekt – scénograf, kostýmový výtvarník, umelecký maskér, herečka v hlavnej úlohe alebo herec v hlavnej úlohe.

III. Prihlasovanie, nominácie a výber ocenených

1. Na ocenenie „Slnko v sieti“ prihlasuje jednotlivé diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony v kategóriách 1 až 17 slovenský producent alebo slovenský koproducent príslušného diela. Na ocenenie v kategórii 18 prihlasuje jednotlivé diela, televízny vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý uvedené dielo v hodnotenom období uviedol ako prvý na verejnosti na území Slovenskej republiky alebo slovenský producent, ak je nositeľom autorských práv a v prípade, že toto dielo neprihlásil televízny vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

2. K prihláseniu musí dôjsť elektronicky prostredníctvom elektronického systému ocenenia „Slnko v sieti“ (ďalej len „elektronický systém“), v ktorom prihlasovateľ kompletne vyplní a odošle prihláškový formulár; súčasťou prihláškového formuláru je licenčná zmluva na použitie príslušného audiovizuálneho diela v súvislosti s udeľovaním ocenenia. Prihlasovateľ je takisto povinný zaplatiť prihlasovací poplatok v sume, ktorú na konkrétny rok určí prezídium a nahrať do elektronického systému záznam prihláseného audiovizuálneho diela v požadovanom formáte (v prípade televíznej hranej minisérie všetky epizódy, pri televíznom hranom seriáli najviac 4 epizódy). Prílohou prihláškového formulára je záväzná titulková listina, ktorá je totožná s titulkami vo filme. Prihlasovateľ následne vytlačí formulár a titulkovú listinu a doručí ich SFTA aj prostredníctvom pošty alebo kuriérom na sídelnú adresu SFTA najneskôr do určeného dátumu. Pre určenie dátumu doručenia rozhoduje poštová pečiatka na obálke alebo písomné potvrdenie kuriéra.

3. V kategóriách 4 až 13 môžu byť na ocenenie prihlásení jednotlivci, ale aj viacčlenné skupiny osôb, spolupodieľajúce sa na určitom kolektívnom tvorivom výkone vzájomne vyváženou mierou (zvukársky tím, tím filmových výtvarníkov, hudobný súbor a pod.). Prípustné je tiež viacnásobné prihlásenie (či z neho neskôr vyplývajúce nominovanie) jedného tvorcu v spojitosti s viacerými, na sebe nezávislými tvorivými výkonmi, akými sa v príslušnom hodnotenom období prezentoval. V kategóriách 14 až 17 môžu byť na ocenenie prihlásení len jednotlivci. Za jedno kinematografické dielo je možné v kategóriách 14 a 16 prihlásiť najviac dva tvorivé výkony a v kategóriách 15 a 17 najviac tri tvorivé výkony.

4. V kategórií 18 môže jeden televízny vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie prihlásiť najviac tri televízne hrané filmy, minisérie alebo seriály.

5. Z celkového počtu prihlásených diel/tvorivých výkonov prezídium SFTA vyberie tie, ktoré zodpovedajú základným podmienkam účasti podľa tohto štatútu a následne vypracuje zoznam prihlásených diel a tvorivých výkonov vo všetkých kategóriách. Zoznam všetkých prihlásených diel a tvorivých výkonov ako aj hlasovací systém sprístupní SFTA pre členov SFTA elektronicky prostredníctvom elektronického systému. SFTA elektronicky vyzve všetkých členov na hlasovanie prostredníctvom elektronického systému. Prezídium SFTA môže rozhodnúť o rozoslaní zoznamu prihlásených diel a tvorivých výkonov a hlasovacích lístkov aj v papierovej forme prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérom všetkým členom SFTA a zároveň ich tým vyzve k účasti na hlasovaní.

6. Hlasovania sa majú právo zúčastniť všetci členovia SFTA, ktorí nemajú obmedzené práva účasti na aktivitách SFTA a to výlučne prostredníctvom elektronického systému alebo k tomu určených hlasovacích lístkov. Hlasovanie je dvojkolové a realizuje sa podľa harmonogramu schváleného prezídiom.

7. Účelom prvého kola hlasovania je vybrať spomedzi uchádzačov o ocenenie v každej kategórii minimálne 3 nominácie s najvyšším bodovým ohodnotením. Už zmienenú výnimku tvorí kategória „Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre“, ktorej budúceho laureáta/laureátov určí Prezídium na základe návrhov členov SFTA.

8. Vyšší počet nominácií, než aký je určený, je možný iba v prípade rovnosti hlasov na poslednom „nominačnom“ mieste.

9. Po vyhodnotení a spracovaní výsledkov prvého kola hlasovania zostaví Prezídium súpis všetkých platných nominácií, zverejní ho na internetovej stránke SFTA aj formou tlačovej správy a súčasne elektronicky vyzve všetkých členov na hlasovanie prostredníctvom elektronického systému v druhom kole. Prezídium SFTA môže rozhodnúť o rozoslaní hlasovacích lístkov pre druhé kolo aj v papierovej forme prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérom.

10. S notársky overenými výsledkami druhého kola hlasovania oboznámi Prezídium ostatných členov SFTA a verejnosť až na slávnostnom udeľovaní cien, ktorého záväzný termín určí Prezídium.

IV. Hlasovanie a systém hodnotenia

1. V prvom kole hlasovania hodnotia členovia SFTA prihlásených kandidátov na ocenenia spôsobom, že označia tri najlepšie diela/tvorivé výkony, pričom po sčítaní hlasov sa vytvorí poradie, z ktorého prví traja (štyria alebo piati, viď čl. III. ods. 6.) s najvyšším počtom hlasov postúpia ako nominovaní do druhého kola hlasovania.

2. V druhom kole hlasovania členovia SFTA priraďujú jednotlivým nominovaným navrhované poradie. Hlasovanie pre druhé kolo je platné len vtedy, ak hlasujúci člen SFTA pri jednotlivých kategóriách vyplní navrhované umiestnenia všetkých nominovaných alebo ak v niektorej kategórii nehlasuje vôbec. Držiteľom ocenenia v príslušnej kategórii (s výnimkou kategórie 19) sa stáva nominovaný s najvyšším počtom prvých miest, v prípade rovnosti počtu prvých miest následne rozhoduje väčší počet získaných druhých miest a v prípade rovnosti počtu druhých miest následne rozhoduje väčší počet získaných tretích miest. Pokiaľ ani tak nebude o držiteľovi ocenenia rozhodnuté, bude ocenenie udelené ex aequo.

3. Členovia SFTA, ktorí sú v danom roku prihlásení alebo nominovaní na ocenenie v niektorej kategórii, pri hlasovaní túto kategóriu vynechávajú (v prípade kategórií 1 až 3 sa toto pravidlo týka filmových producentov). Právo týchto členov SFTA hlasovať vo vzťahu k ostatným kategóriám však ostáva zachované.

V. Kompetencie, funkcie a povinnosti prezídia SFTA

1. Prezídium SFTA podľa potreby alebo na základe konkrétnych podnetov zabezpečí pre členov SFTA neverejnú prezentáciu všetkých prihlásených diel a umožní im tak oboznámiť sa s celou hodnotenou produkciou najneskôr 10 dní pred ukončením prvého kola hlasovania.

2. Ak po preskúmaní podaných prihlášok dospeje Prezídium k zisteniu, že prihlásené dielo/tvorivý výkon nespĺňa podmienky stanovené týmto štatútom, takúto prihlášku vyradí a následne o tom upovedomí subjekt, od ktorého prihlášku dostalo. V prípade, že sa ten v lehote do 7 dní voči postupu Prezídia písomne ohradí a vo svojej žiadosti uvedie závažné dôvody, kvôli ktorým má byť príslušné dielo/tvorivý výkon vrátené do súťaže, Prezídium celú vec ešte raz dôkladne preskúma. O svojom konečnom rozhodnutí potom predmetný subjekt opäť vyrozumie. Proti tomuto rozhodnutiu sa už nie je možné odvolať.

3. Prezídium SFTA zabezpečí všetky činnosti a úkony súvisiace s prípravou a s priebehom oboch kôl hlasovania ako aj notárske overenie konečných výsledkov. Prezídium SFTA tiež zabezpečí pre účely hlasovania elektronický systém. Prezídium SFTA môže v prípade nefunkčnosti alebo poruchy elektronického systému rozhodnúť o rozoslaní hlasovacích lístkov aj v papierovej forme prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérom, a to v ktoromkoľvek kole hlasovania. V prípade rozhodnutia, prezídium zabezpečí aj vypracovanie a distribúciu hlasovacích lístkov a sčítanie a vyhodnotenie hlasov. Prezídium SFTA ako hlavný rozhodovací orgán rieši všetky prípadné spory, námietky a protesty, aké sa vyskytnú pred, počas alebo po hlasovaní a svojím odborným a starostlivým dohľadom zaisťuje, aby sa hlasovanie členov SFTA a z neho vyplývajúce udelenie slovenských filmových cien „Slnko v sieti“ uskutočňovalo vždy plne v súlade s pravidlami obsiahnutými v tomto štatúte.

VI. Prechodné ustanovenia

Ocenenia „Slnko v sieti“ za rok 2020 budú zlúčené s oceneniami „Slnko v sieti“ za rok 2021 a budú udeľované v roku 2022. Presný termín ich udeľovania určí Prezídium. Do kategórie 18 sú televízni vysielatelia a producenti oprávnení prihlasovať aj diela, ktoré boli uvedené na verejnosť v roku 2020.