Podmienky spracúvania osobných údajov na účely ankety

Divácka cena Slnko v sieti 2020-2021

Podmienky

Účastník ankety zaškrtnutím príslušného políčka dobrovoľne a informovane súhlasil so spracúvaním jeho poskytnutých osobných údajov na účely organizácie ankety. Bez spracúvania osobných údajov podľa tohto dokumentu nie je možná účasť v ankete, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť zo strany účastníka kedykoľvek odvolané spôsobom a na adrese uvedenej nižšie. Odvolaním súhlasu počas trvania a vyhodnotenia ankety stráca účastník nárok na výhru.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej a v písomnej podobe, pričom spracúvanie sa uskutočňuje elektronicky, ručne a čiastočne automatizovane.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor ankety, teda spoločnosť Slovenská filmová a televízna akadémia, so sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 317 55 607, evidované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-13213.

Účel

Účelom spracúvania je zabezpečenie organizácie, vedenia a vyhodnotenia diváckej ankety. Spracúvanie zahŕňa najmä nasledujúce operácie:

 • uloženie osobných údajov pri registrácii do ankety;
 • zasielanie informatívnych e-mailov a sms pre účastníkov ankety;
 • spracovanie osobných údajov na účely ich zverejnenia podľa pravidiel ankety;
 • spracovanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia ankety podľa pravidiel;
 • osobný, telefonický, písomný i elektronický kontakt za účelom overenia splnenia podmienok ankety účastníkom, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšej súvisiacej komunikácie.

Doba

Osobné údaje účastníka ankety budú spracúvané do 09.04.2022 na účel kontroly splnenia podmienok ankety resp. do odvolania súhlasu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly ankety zo strany orgánu dozoru a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami ankety najviac po dobu 3 rokov od skončenia ankety.

Rozsah

Na vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje účastníkov ankety v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo.

V prípade výhry potom budú k účastníkom, ktorí sú výhercami, priradené taktiež tieto osobné údaje:, údaj o výhre, a ďalšie údaje súvisiace s výhrou v ankete.

Príjemcovia

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, ankiet, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Sprostredkovateľmi sú okrem iného:

Osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej Únie.

Poučenie o právach

Právo odvolať súhlas

Ak sú osobné údaje účastníkov spracúvané na základe nimi poskytnutého súhlasu, je účastník ankety oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu na e- mailovej adrese uvedenej nižšie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov účastníka ankety pred odvolaním tohto súhlasu.

Právo na informácie

Účastník ankety má právo kedykoľvek požadovať informácie o jeho údajoch, ktoré sú spracovávané u prevádzkovateľa, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdáva a o účele spracúvania. Súťažiaci je oprávnený požadovať informácie aj o predpokladanej dobe uchovávania jeho údajov.

Právo na opravu

Účastník ankety má právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu opravené nesprávne osobné údaje resp. aby boli osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie

Účastník ankety má právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu vymazané jeho osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 1. údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba (súťažiaci) odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba (súťažiaci) namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie,
 4. údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 6. údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Účastník ankety má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania v nasledujúcich prípadoch, ak:

 1. napadne správnosť údajov,
 2. spracúvanie údajov by bolo protizákonné,
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebuje ich súťažiaci na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. súťažiaci namietal voči spracúvaniu osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Účastník ankety má právo získať svoje poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má súťažiaci právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby v tom prevádzkovateľ bránil. Takáto prenosnosť údajov je možná, ak sa osobné údaje súťažiacich spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy aak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Účastník ankety má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu. Súťažiaci má právo namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Účastník ankety má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo, aby sa na neho rozhodnutie oautomatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania nevzťahovalo. Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv)

Účastník ankety, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním e-mailu na adresu: sfta@sfta.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Účastník ankety má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk.